Project Description

כתיבת פרוגרמה עבור המוזיאון המספר את סיפור הקולנוע היהודי ההולך בד בבד עם האירועים המשמעותיים בחייה של מדינת ישראל.

אוצרות (משותפת) | תחקיר | הסדרת זכויות

2015-2016