Project Description

המכון הגיאולוגי העתיק את משכנו לקמפוס גבעת רם והקצה בו שטחי תצוגה. בשטחים אלו יתוודעו המבקרים לתחום הגיאולוגיה ולגיאולוגיה של ארץ ישראל באמצעות מולטימדיה ותצוגות של ממצאים גיאולוגיים.

אוצרות | תחקיר

2017