Project Description

מיפוי ותיעוד מורשת החברה לצרכים פנימיים וכן לאתר האינטרנט, לקטלוגים ולאירועי חברה. העבודה כללה גם עריכת תחקיר היסטורי והפקת ראיונות תיעודיים וכן קיטלוג החומרים שנאספו לידי ארכיון פנימי.

הפקה | תחקיר | ארכוב | הסדרת זכויות

2013-2016

קישור לדף היסטורי באתר כלמוביל